Umieszczony przez 10:59 Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa uczy rozeznawania

Duch Święty został nam dany przez Chrystusa, abyśmy mogli pojąć znaczenie tego wszystkiego, co nam przekazał Jezus swoim życiem i słowem. Duch Święty poprowadzi nas do całej prawdy, którą jest Chrystus.

Ci, którzy nie widzą tego, co dla nich korzystne, a znają dobro, są ślepi na duszy; zastyga u nich zdolność rozróżniania. Dlatego nie wolno zwracać na nich uwagi, abyśmy z konieczności i my, niczym ślepcy, nie narazili się nieprzezornie na to samo / Pseudo-Antoni Wielki, Naszego w gronie świętych Ojca Antoniego Wielkiego pouczenia o zachowaniu ludzi i właściwym sposobie postępowania, [w:] Pseudo-Antoni Wielki. Izajasz Anachoreta. Wybór tekstów z I tomu Filokalii, przekład: C. Dobak, redakcja, komentarze i słownik: S. Hiżycki OSB, Wyd. Tyniec, Kraków 2017, s. 70 /.

Pseudo-Antoni rozpoczął swoje dzieło od zwrócenia uwagi na umiejętność rozróżniania tego, co dobre i tego, co złe. Co jakiś czas powraca do tej kwestii, ukazując jej różne aspekty i odcienie. Jak zawsze, stara się w sposób klarowny wyłożyć naukę, którą uważa za prawdziwą. Używa przy tym jasnych i mocnych określeń. Tym razem mówi o ślepocie na duszy. Według jego przekonania ci, którzy znają dobro, a nie widzą tego, co dla nich korzystne, są ślepi na duszy.

Rozróżnianie jest bardzo ważnym elementem życia duchowego. Można nawet stwierdzić, że leży u jego fundamentów. Bez niego trudno o podążanie drogą dobra, o właściwe decyzje. Człowiek wtedy się gubi i wybiera to, co mu się wydaje jako dobre, ale w rzeczywistości nim nie jest. Święty Paweł przestrzegał, że szatan podaje się za anioła światłości (por. 2 Kor 11,14). Potrzeba więc rozeznawania, aby nie dać się zwieść podstępom diabelskim, aby nie być ślepym na duszy.

Rozróżnianie duchowe to zdolność, która pomaga nam rozdzielić to, co jest pomieszane i powoduje zamęt, aby można było ocenić wartość rzeczy, zanim podejmie się decyzję. To czynność dokonania sądu, badania, ocenienia wartości rzeczy zgodnie z rzeczywistością. To umiejętność odróżnienia dobra od zła. To badanie tego, co jest miłe Panu (por. Ef 5,10). Mamy je dokonać w świetle Bożego Objawienia. Nie uczynimy jednak tego sami z siebie, ale potrzebna jest również łaska Boga, o którą należy prosić.

Rozeznawanie będzie duchowe, jeśli dokonuje się na poziomie ducha, tzn. z pomocą zdolności nadprzyrodzonych i darów Ducha Świętego. Rozeznawanie duchowe może być podejmowane tylko przez „człowieka duchowego”. Im większa uległość osoby wobec Ducha Bożego oraz im większa umiejętność i sprawność odbierania Jego światła i natchnień oraz kierowania się nimi – tym lepsze będzie rozeznanie. Kto nie wszedł w życiodajny związek z Chrystusem dzięki łasce i nie dokonuje rozeznawania w świetle wiary i Ducha Świętego, ten nie rozeznaje duchowo.

Dlatego modlitwa Jezusowa może nas prowadzić do umiejętności rozeznawania duchowego, ponieważ prowadzi nas do coraz bliższego związku z Jezusem. To On jest fundamentalnym przedmiotem rozeznania, ponieważ wszystko inne w jakiś sposób zawiera się w rozeznaniu Jezusa. Duch Święty został nam dany przez Chrystusa, abyśmy mogli pojąć znaczenie tego wszystkiego, co nam przekazał Jezus swoim życiem i słowem. Duch Święty poprowadzi nas do całej prawdy, którą jest Chrystus.

W Jezusie odnajdujemy objawienie woli Boga co do własnego życia. Praktyka modlitwy Jezusowej prowadzi do coraz bliższej więzi z Chrystusem. On staje się najważniejszy. On jest celem praktyki. Jego wzywamy, przy Nim trwamy. Nie zajmujemy się niczym innym. Nie obchodzą nas żadne myśli, ponieważ On staje się najważniejszy. Zarazem ta praktyka uświadamia nam, że nie mamy wszystkiego sami z siebie, ale otrzymujemy to w darze. W wypowiadanych słowach zmiłuj się nade mną możemy zawrzeć każdą prośbę do Pana. Możemy też prosić o dar rozeznawania duchowego. Tylko On może nam go udzielić.


Brunon Koniecko OSB – urodził się w 1983 r. w Białymstoku. Jest absolwentem administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2012 profes opactwa tynieckiego. W latach 2011-2016 pracował w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec. Od 2015 r. jest sekretarzem kapituły klasztoru tynieckiego. Prowadzi rekolekcje „Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa” w Tyńcu. Autor książek: Medytować to…Nie żartujcie sobie z Bóstwa!Modlitwa Jezusowa. Przewodnik po rekolekcjach Oddychać Imieniem

(Visited 291 times, 1 visits today)


Chcesz być na bieżąco z najnowszymi artykułami, informacjami dotyczącymi projektu "Filokalia" oraz nowościami wydawniczymi? Jeśli tak, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej, gdzie znajdziesz formularze do zapisu na nasze newslettery.

Czytelnicy i słuchacze naszych materiałów dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, kanale YouTube oraz innych platformach podcastowych mogą być zainteresowani, w jaki sposób mogą nas wesprzeć. Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Zamknij