Umieszczony przez 11:22 Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa to wołanie o przywrócenie piękna w duszy ludzkiej

Człowiek został stworzony jako dobry, a więc i piękny. Dostrzegając piękno w sobie i w świecie wysławia Boga. Odchodząc od Boga, czyli popadając w grzech, traci to piękno i trudniej jest mu je dostrzec w sobie, jak i w świecie.

Dlaczego powstał człowiek? Aby, pojmując Boże dzieła, dostrzegł Boga i wysławił Go jako Tego, który stworzył te dzieła ze względu na człowieka. A umysł, godny Bożej miłości, to niewidzialne dobro, dane przez Boga ludziom, którzy są tego warci dzięki właściwemu sposobowi postępowania / Pseudo-Antoni Wielki, Naszego w gronie świętych Ojca Antoniego Wielkiego pouczenia o zachowaniu ludzi i właściwym sposobie postępowania, [w:] Pseudo-Antoni Wielki. Izajasz Anachoreta. Wybór tekstów z I tomu Filokalii, przekład: C. Dobak, redakcja, komentarze i słownik: S. Hiżycki OSB, Wyd. Tyniec, Kraków 2017, s. 65 /.

Niektórzy filozofowie uważają, że jednym z najważniejszych pytań człowieka, a być może nawet najważniejszym jest: kim jest człowiek? Zatem antropologia staje się naczelną dziedziną filozofii. Pseudo-Antoni stawia podobne pytanie: Dlaczego powstał człowiek? I odpowiada, że „aby, pojmując Boże dzieła, dostrzegł Boga i wysławił Go jako Tego, który stworzył te dzieła ze względu na człowieka”. Akcentuje zatem wychwalanie Boga. W podobny sposób wypowiedział się św. Ignacy Loyola. W ćwiczeniach duchowych stwierdził, że człowiek się narodził po to, aby chwalił Boga, Pana naszego, i aby zbawił duszę swoją.

Oba podejścia ukazują cel człowieka, a zarazem stworzenia – oddawanie czci Bogu, wysławianie Go. Bóg w swojej wielkości dał istnienie człowiekowi i całemu światu. Stworzył te dzieła, jak mówi Pseudo-Antoni, ze względu na ludzi. Człowiek jest uznawany za koronę stworzenia. W opisie stworzenia z Rdz 1 człowiek został stworzony ostatniego dnia. Możemy więc powiedzieć, że wszystko inne zostało przygotowane na pojawienie się człowieka. Zarazem wszystko, zgodnie z Rdz 1, zostało stworzone jako dobre.

Jeśli Bóg stworzył świat, a więc i człowieka, jako coś dobrego, to oddanie Jemu chwały powinno być czymś naturalnym. Bóg tworzy tylko dobro. On sam jest dobry w absolutny sposób. Taka jest Jego natura i ze względu na nią nie jest możliwe, aby mógł uczynić coś złego. O zachwycie nad stworzeniem mówi autor Księgi Mądrości:

Jeśli urzeczeni ich pięknem wzięli je za bóstwa – winni byli poznać, o ile wspanialszy jest ich Władca, stworzył je bowiem Twórca piękności; a jeśli ich moc i działanie wprawiły ich w podziw – winni byli z nich poznać, o ile jest potężniejszy Ten, kto je uczynił. Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę (Mdr 13,3-5).

Modlitwa Jezusowa może stać się zachwytem nad Bożym dziełem. W jaki sposób? Przecież jest to raczej wezwanie o miłosierdzie. Jeśli człowiek widzi piękno stworzenia i uznaje swój grzech, czyli to, że w jakiś sposób zatracił to piękno w sobie, może prosić o miłosierdzie. Zatem wołanie o miłosierdzie, to wołanie o przywrócenie piękna w duszy człowieka, o przywrócenie piękna w jego życiu. Kiedy człowiek oddaje się Bogu i czyni Jego Najwyższą wartością i ostatecznym celem, jego życie staje się na nowo piękne.

Człowiek został stworzony jako dobry, a więc i piękny. Dostrzegając piękno w sobie i w świecie wysławia Boga. Odchodząc od Boga, czyli popadając w grzech, traci to piękno i trudniej jest mu je dostrzec w sobie, jak i w świecie. Modlitwa Jezusowa może stać się sposobem na powracanie do zachwytu nad Bożymi dziełami i przywracaniem piękna w życiu człowieka i całego świata.


Brunon Koniecko OSB – urodził się w 1983 r. w Białymstoku. Jest absolwentem administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2012 profes opactwa tynieckiego. W latach 2011-2016 pracował w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec. Od 2015 r. jest sekretarzem kapituły klasztoru tynieckiego. Prowadzi rekolekcje „Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa” w Tyńcu. Autor książek: Medytować to…Nie żartujcie sobie z Bóstwa!Modlitwa Jezusowa. Przewodnik po rekolekcjach Oddychać Imieniem

(Visited 303 times, 1 visits today)


Za pomocą newslettera chcemy się kontaktować, aby przesyłać teksty, nowości wydawnicze i ogłoszenia, które dotyczą naszego podwórka. Planujemy codzienną wysyłkę takiego newslettera.

Czytający i słuchający naszych materiałów, zarówno dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, jak i na kanale YouTube lub innych platformach podcastowych, mogą zastanawiać się w jaki sposób można nas wesprzeć… Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Zamknij